همه ی دنیــــــــای نفیــــــــس *** حلماگلی***

یلدا

یلدا یعنی یادمان باشد که :  زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.... ...
1 آذر 1390
1